Houtem Onderneemt

Wedstrijd

Winkel en win een elektrische fiets!

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de gemeente Sint-Lievens-Houtem. De wedstrijd loopt van 18 maart 2019 tot en met 26 april 2019 bij de deelnemende handelaars die vooraf zijn ingeschreven en hieronder vermeld.

Het doel van deze wedstrijd is bij te dragen aan de promotie van lokale ondernemers te Sint-Lievens-Houtem.

De klant ontvangt bij een deelnemende handelaar een spaarkaart voor de actie. De klant vult de gevraagde gegevens in, verzamelt 10 stempels bij 10 verschillende handelaars en deponeert uiterlijk 26 april 2019 de spaarkaart in de urne bij een deelnemende handelaar.
Enkel volledig ingevulde en originele spaarkaarten worden aanvaard. Kopieën worden niet toegelaten.

Uit de verzamelde spaarkaarten wordt op zondag 28 april 2019 om 9 uur één winnend formulier getrokken. Eén klant wint daarbij een prijs. Daarnaast worden als reserve twee extra spaarkaarten getrokken voor het geval de winnaar niet kan bereikt worden of er onregelmatigheden zouden worden vastgesteld.

De winnaar van de hoofdprijs van de trekking is de persoon die vermeld staat op de volledig en correct ingevulde (originele) spaarkaart, afgestempeld/afgetekend door tien verschillende deelnemende handelaars, die wordt geloot uit de verzamelde spaarkaarten.

De winnende klant wint een elektrische fiets met een waarde van 2.000,00 euro incl. BTW. De winnaar wordt uiterlijk 29 april 2019 persoonlijk op de hoogte gebracht. Deze fiets kan afgehaald worden bij Fietsen Romar te Bavegem. Met de winnaar wordt afgesproken hoe de prijs kan afgehaald worden.

Wedstrijdreglement & voorwaarden

  • De prijs kan niet worden omgeruild of uitbetaald in contanten.
  • De trekking is definitief en kan niet worden betwist.
  • Er wordt noch gecorrespondeerd noch getelefoneerd in verband met deze wedstrijd.
  • De organisator behoudt zich het recht voor de prijs persoonlijk aan de winnaars te overhandigen en gebruik te maken van hun naam en van foto’s genomen bij de overhandiging van de prijs voor promotionele doeleinden, en dit zonder dat de organisator ter zake enige vergoeding verschuldigd zijn. Dit betekent dat de organisator de naam en foto’s van de winnaar openbaar mag maken via alle middelen en/of media voor verspreiding of openbare communicatie die de organisator wenst te gebruiken. Dit gebruik wordt beperkt tot één jaar na het afsluiten van de wedstrijd. Indien en voor zover vereist doen de winnaars afstand van alle mogelijke rechten die een wet of enige andere dwingende bepaling hen ter zake toekent.
  • De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd te onderbreken, te wijzigen, uit te stellen of te annuleren of de wedstrijdprijs te wijzigen of te annuleren in geval van overmacht.
  • De organisator of de door hen bij de wedstrijd betrokken derden kunnen in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door een deelnemer aansprakelijk worden gesteld voor een geleden nadeel of schade van welke aard ook, behoudens voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatoren, de betrokken derden, of een van hun medewerkers, aangestelden of lasthebbers.
  • In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zullen de persoonsgegevens van de deelnemers door de organisator uitsluitend verwerkt in het kader van deze wedstrijd.
  • Bij eventuele betwisting zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied Oudenaarde bevoegd.
  • Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich onvoorwaardelijk akkoord met alle bepalingen van dit reglement.

Deelnemende handelaars